•               Mô phỏng định luật Coulomb <chi tiết>                    Lực do 2 điện tích tác dụng lên 1 điện tích <chi tiết>


                                                                                                              Lực do n điện tích <chi tiết>